Činnosti

Pro projektování, přípravy či realizaci činností, spadajících pod regulovanou oblast hornické činnosti (HČ), činnosti prováděné hornickým způsobem (ČPHZ) a použití trhacích prací je je nutné zpracování odpovídající dokumentace či studií. Pro tuto oblast nabízíme zpracování následujících výstupů, a to buď komplexně, nebo jako dílčí úkoly či formou podzhotovitelské dodávky.

 

 • Báňsko-historické rešerše. Zpracování rešerší pro konkrétní území jako podklad pro stanovení rizik a následných opatření při novém využívání území, postiženého případnou minulou hornickou činností. Rešerše jsou využívány jak pro novou HČ, tak i například v rámci uzemního plánování.
 • Chráněná ložisková území. Zpracování potřebné dokumentace pro stanovení, změny či případné zrušení chráněných ložiskových území.
 • Zásoby výhradních ložisek. Zpracování výpočtu či přepočtu zásob, sledování změn v objemu zásob při jejich těžení, odpisy a převody zásob výhradních ložisek z bilančních do nebilančních zásob, apod.
 • Dobývací prostory. Zpracování potřebné dokumentace pro stanovení, změny (rozšíření nebo zmenšení rozsahu dobývacích prostorů) popřípadě zrušení dobývacích prostorů.
 • Ložisková geologie. Provádění vyhledávání, průzkum ložisek vyhrazených i nevyhrazených nerostů.
 • Hydrogeologie.  Hydrogeologický průzkum, zpracování posudků (např. hydrogeologické posudky pro výstavbu studní či čistíren odpadních vod).
 • Hornická činnost. Zpracování potřebné dokumentace a projektů, nutných pro povolení hornické činnosti, zastupování žadatele v řízení o povolení těchto činností, řešení střetů zájmů, apod.).
 • Činnost, prováděná hornickým způsobem. Vypracování potřebné dokumentace a projektů, řešení povolení či ohlašování těchto činností, zastupování žadatele v řízení o povolení těchto činností, řešení střetů zájmů, apod.).
 • Zajišťování starých a opuštěných důlních děl. Zpracování potřebné dokumentace, zajištění povolení hornické činnosti, vyřešení střetů zájmů, fyzické provedení těchto prací v terénu.
 • Trhací práce (velký rozsah, malý rozsah). Zpracování potřebné dokumentace včetně případných znaleckých posudků pro žádost o povolení trhacích prací, řešení střetů zájmů, zastupování žadatele v řízení o povolování trhacích prací, fyzická realizace trhacích prací, včetně zajištění návozu výbušnin, vrtacích prací a geotechnického monitoringu (seismika, akustika). Zpracování znaleckých posudků při mimořádných událostech (např. nadměrný rozlet rozpojovaných materiálů), projektů trhacích prací velkého rozsahu, návrhů trhacích prací či souborů vstupních podmínek pro projektování trhacích prací.
 • Expanzní rozpojovací práce. Příprava, navrhování a provádění těchto prací v podmínkách pracovišť, kde je využití trhacích prací nemožné z důvodu rychlosti (nelze v reálném čase získat povolení trhacích prací), střetů zájmů (jeden či více účastníků řízení realizaci trhací práce neakceptuje či nechce akceptovat) či z jiných technologických důvodů.
 • Větrání důlních děl. Zpracování projektů větrání, větrních rozvah, měření parametrů větrních sítí, měření objemů průtoku vzdušnin, apod.
 • Geodetické práce. Zaměřování, stanovení vstupů pro projektování TP, stanovení objemů hmot, odebírky při těžbě, měření v rámci hornické činnosti i ČPHZ).
 • Sanační a rekultivační práce. Provádění, projektování sanačních a rekultivačních prací, zejména po minulé hornické činnosti.
 • Měření a sledování nežádoucích účinků trhacích prací. Vypracování plánů geotechnického monitoringu, zaměřeného na trhací práce, měření a sledování vlivů trhacích prací na okolí (seismické působení na okolí, akustika). Návrhy opatření k omezení nežádoucích účinků trhací práce na okolí.

 

 • Měření bludných proudů na pracovištích, kde se uvažuje použití elektrického roznětu, včetně vypracování protokolu o měření.

 

 • Měření kvality důlního ovzdůší. Měření obsahu plynů v důlním ovzduší – CH4, O2, CO, CO2, H2S, NOX, radon…

 

 

Pro více informací o možnostech výkonu odborných funkcí nás prosím kontaktujte na našem emailu: rudnedoly@seznam.cz

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.